Algemene voorwaarden


1 Al mijn verkopen gebeuren uitsluitend aan de volgende algemene voorwaarden.
2 De algemene voorwaarden vervat in brieven en emails van klanten zijn voor mij niet bindend -uitzonderlijk speciaal geschreven overeenkomst - alleen de mijne zijn van kracht.
3 De ontvangst van de factuur of bestellingsbevestiging houdt ook de aanvaarding in van mijn algemene voorwaarden en speciale voorwaarden.
4 De klanten zijn volledig verantwoordelijk voor de goederen en het materiaal dat op hun wervengeleverd werd zowel voor het goede behoud of de eventuele verdwijning en of de schade die het zou kunnen ondergaan.
5 De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper en kunnen teruggevorderd worden zonder ingebrekestelling zolang de koper nalaat te betalen volgens overeenkomst.
6 Leveringsdata worden altijd bij benadering opgegeven, het geven hiervan brengt geen verbintenis voor de verkoper met zich mee. Vertraging geeft de koper niet het rechtschadevergoeding te eisen of de bestelling te weigeren.
7 Geen enkele klacht zal nog aanvaard worden acht dagen na de levering. De klachten moeten schriftelijk ingediend worden.
8 Al mijn facturen zijn betaalbaar te Mendonk zonder korting. Wissels of andere beschikkingen op de aankoper vormen geen afwijking van deze bepaling.
9 Bij niet betaling van facturen op de vervaldag zal op het onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsintrest aangerekend worden van 1% per maand vertraging. Daarenboven zal het verschuldigde factuurbedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd worden met 15% met een minimum van 50 euro.
10 Waarborg. Mijn producten zijn twee jaar gewaarborgd tegen verborgen gebreken. Deze waarborg beperkt zich tot herstelling en vervanging op de werf indien deze door mij geplaatst zijn.
11Er kan geen schadevergoeding gevraagd worden voor het herschilderen, herbehangen van rolluikkasten wanneer deze beschadigd zouden zijn bij het herstellen of vervangen van rolluiken of rolluikmotoren.
12Mijn eenmanszaak heeft haar zetel in het gerechtelijke arrondissement Gent en het vredegerecht van Zelzate. Bijgevolg is uitsluitend deze rechtbank bevoegd in geval van betwisting en/of rechtsgeding.